کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی نیروی قراردادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺧﺼﻮص دریافت کارت ورود به جلسه و اﻋﻼم ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎی رﻓﻊ ﻧﻘﺺ آزمون استخدامی نیروی قراردادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
ﺑﺪینوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آزمون استخدامی نیروی قراردادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، داوطلبان گرامی می‌توانند با مراجعه به سامانه www.hrtc.ir و انتخاب نام آزمون «آزمون استخدامی نیروی قراردادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش» و ورود به پروفایل خود، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ www.hrtc.ir و با کلیک بر روی نام آزمون و سپس بخش «ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی»، ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪ ﻣﻠﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

۱. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ روز پنجﺷﻨﺒﻪ ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از ﺳﺎﻋﺖ ۹ اﻟﯽ ۱۳ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲدار) ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺎﺟﻪرﻓﻊ ﻧﻘﺺ، ﮐﻪ آدرس آن در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۲. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن داوﻃﻠﺐ دارای اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﻮدن، واﺿﺢ ﻧﺒﻮدن ﻋﮑﺲ، درج ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﮑﺲ داوﻃﻠﺐ و … ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ روز پنجﺷﻨﺒﻪ ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از ﺳﺎﻋﺖ ۹ اﻟﯽ ۱۳ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲدار) ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺎﺟﻪرﻓﻊ ﻧﻘﺺ، ﮐﻪ آدرس آن در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آدرس باجه رفع نقص : بندرعباس – ابتدای بلوار دانشگاه – ساختمان جهاد دانشگاهی – طبقه همکف

منبع : جهاد دانشگاهی

جهت دریافت کارت ورود به جلسه اینجا کلیک نمایید