کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی جذب کارشناسان برای دهیاریهای تابعه استان زنجان

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺧﺼﻮص دریافت کارت ورود به جلسه و اﻋﻼم ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎی رﻓﻊ ﻧﻘﺺ آزمون استخدامی جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان
ﺑﺪینوﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ در آزمون استخدامی جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، داوطلبان گرامی می‌توانند با مراجعه به سامانه www.hrtc.ir و انتخاب نام آزمون «آزمون استخدامی جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان» و ورود به پروفایل خود، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ www.hrtc.ir و با کلیک بر روی نام آزمون و سپس بخش «ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی»، ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪ ﻣﻠﯽ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

۱. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ روز پنجﺷﻨﺒﻪ ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از ﺳﺎﻋﺖ ۹ اﻟﯽ ۱۳ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲدار) ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺎﺟﻪرﻓﻊ ﻧﻘﺺ، ﮐﻪ آدرس آن در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۲. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرت ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن داوﻃﻠﺐ دارای اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﻮدن، واﺿﺢ ﻧﺒﻮدن ﻋﮑﺲ، درج ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﮑﺲ داوﻃﻠﺐ و … ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ روز پنجﺷﻨﺒﻪ ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از ﺳﺎﻋﺖ ۹ اﻟﯽ ۱۳ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ(ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲدار) ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺎﺟﻪرﻓﻊ ﻧﻘﺺ، ﮐﻪ آدرس آن در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آدرس باجه رفع نقص : زنجان – اراضی پایین کوه – بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی – جنب میدان شورا – مجتمع جهاد دانشگاهی

منبع : جهاد دانشگاهی

جهت دریافت کارت ورود به جلسه اینجا کلیک نمایید